Geschiedenis van het Zuidenveld

Rond 1845 werd binnen het Genootschap ter Bevordering van de Landbouw in Drenthe (D.L.G.) het initiatief genomen veekeuringen te organiseren. Het doel was tweeledig: met de inbreng van het wedstrijdelement probeerde men het fokken van kwaliteitsdieren te stimuleren, daarnaast trachtte men op deze manier groter inhoud te geven aan de Algemene Jaarvergadering van het D.L.G. welke eens per jaar ergens in de provincie werd gehouden. Ervaringen betreffende het voorlichtende effect van dit alles waren zodanig dat men besloot meerdere onderdelen toe te voegen en te komen tot een volwaardige tentoonstelling. Omdat proefboerderijen en onderzoeksinstituten destijds nog geheel ontbraken, werden inzendingen op velerlei gebied aan de Drentse plattelandsbevolking gepresenteerd. Naast deelname aan veekeuringen in al haar facetten, werden ook gewassen en producten ingezonden. Zelfs uitvindingen en verbeteringen van machines, werktuigen en arbeidsmethoden werden tentoongesteld.

Omstreeks 1915 had het aantal inzendingen en de organisatie daarmee gepaard gaande een zodanige vorm aangenomen, dat een tentoonstelling niet meer met een jaarvergadering viel te combineren, het een ging ten koste van het andere. Het Drents Landbouwgenootschap onderzocht de mogelijkheden om te komen tot een situatie waarin per kieskring (5 stuks) een zelfstandige tentoonstellingsvereniging opereerde. Dit leidde ertoe dat op 7 mei 1920 "Het Zuidenveld" werd opgericht en de eerste tentoonstelling vond in hetzelfde jaar plaats in Emmen. Het zou de start blijken te zijn van het roulatiesysteem langs de 8 Zuidenveld-gemeenten zoals we dat heden nog kennen.

Wat ook vanaf 1920 onveranderd is gebleven is het betrekken van de plaatselijke bevolking bij de organisatie van een aantal feestelijkheden welke met het voltrekken van "Het Zuidenveld" gepaard gaan. Ten behoeve van deze festiviteiten (optocht, versieringen, feestprogramma, etc.) zijn naast de tentoonstellingsvereniging een 8-tal Plaatselijke Commissies actief; een goede vorm van samenwerking met voor ieder een eigen verantwoordelijkheid en een eigen budget. Het spreekt vanzelf dat "Het Zuidenveld" in haar ruim 80-jarige geschiedenis regelmatig de bakens heeft moeten verzetten om datgene te kunnen brengen waar op een gegeven moment behoefte aan was. Een scala van onderwerpen heeft in de loop de jaren dan ook de revue gepasseerd, terwijl de omvang van de Zuidenveldtentoonstelling van een 1-daagse gebeurtenis op de eerste woensdag in juni is uitgegroeid tot een meerdaags evenement, waarvan in ieder geval de vierde zaterdag van juli deel uit maakt. Vanaf het jaar 2009 zal de Zuidenveldtentoonstelling in de maand juni plaatsvinden.

In de achterliggende periode hebben een aantal aandachtspunten, in plaats van specifiek agrarisch, een algemeen karakter gekregen. Gesteund door de zeer gewaardeerde medewerking van diverse plaatselijke commissies en gemeentelijke instellingen is het Zuidenveld erin geslaagd uit te groeien naar wat het nu is: een regionaal evenement wat gedragen wordt door een brede laag van de bevolking. Een evenement dat bij de voorbereiding en uitvoering van een gemeenschapszin getuigd, welke zijn weerga niet kent.

   2018 - Zuidenveld in Dalen